GDPR

Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a), valamint 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja értelmében adataim kezeléséhez az alábbiakban részletezettek szerint hozzájárulok.

 

Mire használhatók az adataim?

Önkéntes tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés (szerződéskötési adatok, kapcsolattartási elérhetőségek).

 

Mely adataim kezeléséhez járulok hozzá? 

 • Szerződéskötési adatok (név, születési adatok, személyi igazolvány száma, lakcím, értesítési cím)
 • Tanulmányi adatok (egyetem, szak, évfolyam, neptun kód)
 • Kapcsolattartási adatok (név, e-mailcím, telefonszám)

 

Milyen alapon kezelhetők az adataim?

Mert ahhoz jelen nyilatkozatommal kifejezetten hozzájárultam.

 

Ki lesz az adataim kezelésére/feldolgozására feljogosítva?

Az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan informáciü, ami alapján az Érintett közvetett vagy közvetlen módon azonosítható.

Adatkezelő, adatfeldolgozó:
Karsai Szilvia a Pszichodiák Alapítvány kuratóriumi elnöke

További adatfeldolgozó bevonására nem kerül sor.

 

Meddig kezelik az adataimat?

5 évig vagy adattörlés kéréséig

 

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogosultságok illetnek meg:

 • az átlátható tájékoztatáshoz való jog –  bármikor kérhetek tájékoztatást személyes adataim kezeléséről;
 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga – bármikor hozzáférhetek az adatkezelő által kezelt személyes adataimhoz;
 • jogom van az adataim helyesbítéséhez, törléséhez („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához – ha pontatlanul kezeli az adatkezelő az adataimat, azt jelezhetem az adatkezelő felé, és azt javításra, törlésre stb. kerül;
 • az adatkezelő köteles engem tájékoztatni a címzettek személyéről, amennyiben továbbítja az adataimat másnak;
 • adathordozhatósághoz való jog – amennyiben szükségem van rá, átadják a részemre személyes adataimat;
 • tiltakozáshoz való jog – bármikor tiltakozhatok személyes adataim jogos érdeken alapuló kezelése ellen (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén nem releváns);
 • automatizált döntéshozatal esetén jogom van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rám a döntés hatálya – (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén nem releváns);
 • a jogorvoslathoz való jog – jogaimnak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatok.

 

Hová fordulhatok, ha jogorvoslattal szeretnék élni, vagy a jogorvoslattal kapcsolatban kérdésem van?

A Pszichodiák Alapítványhoz:

Postán: 1381 Budapest, Pf. 1401
Emailben: info@pszichodiak.hu; karsai.szilvia@pszichodiak.hu

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36 1 391 1400

 

A Bírósághoz:

Bírósági jogorvoslattal is élhetek, Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatom meg.

 

Kelt: Budapest, 2022. február 01.