ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Pszichodiák Alapítvány mint Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

❗ Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe Szolgáltató Termékeit és szolgáltatásait, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

❗ A megrendelés véglegesítése előtt mindenképpen olvassa végig jelen dokumentumot. Webáruházon keresztül történő megrendeléssel Szerződő felek elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Fogalmak jelen ÁSZF alkalmazásában:

 • Szolgáltató: Pszichodiák Alapítvány;
 • Felhasználó: azon természetes vagy jogi személy, amely Szolgáltatóval Webáruházon keresztül vásárlói jogviszonyba lép (vevő, vásárló, fogyasztó, Ön), aki jelen Webáruházon keresztül Szolgáltatóval mint vételi ajánlatot tévő személy köt szerződést;
 • Szerződő felek: Szolgáltató és Felhasználó együttes megnevezése;
 • ÁSZF: Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF), egy dokumentum, mely tartalmazza Szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó szabályozásai az irányadók. Jelen ÁSZF pdf formátumban elérhető a https://pszichodiak.hu/aszf linken;
 • Termék vagy szolgáltatás: pszichológiai ismeretterjesztés, pszichoedukáció tárgykörében megvalósuló nem kizárólagosan, de különösen rendezvények, előadások, gyakorlati foglalkozások, konzultációk, írások, kiadványok, könyvek, tréningek, workshopok, digitális tartalmak;
  • Fizikai Termék vagy szolgáltatás: tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, például papír alapú kiadvány;
  • Részvételi jellegű Termék vagy szolgáltatás: Felhasználó személyes vagy online részvételén alapuló Termék vagy szolgáltatás, például előadás;
  • Digitális Termék vagy szolgáltatás: nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, például elektronikus kiadvány (.pdf);
 • Webáruház: honlap, mely Szolgáltató Termékeit és szolgáltatásait értékesíti a https://pszichodiak.hu/termekek Webáruház jelen ÁSZF-ben nem részletezett használati információi Weboldalon (https://pszichodiak.hu) elérhető egyéb információk formájában találhatók;
 • Weboldal: Szolgáltató honlapja (https://pszichodiak.hu);
 • Kosár: virtuális felület, mely Felhasználó által kiválasztott termékeket, szolgáltatásokat összesíti;
 • Rendelés: kiválasztott termékeket illetően megrendelési igény Felhasználó általi jelzése Szolgáltató felé a „Megrendelem” gomb megnyomásával;
 • Vásárlás teljesülése: a kiválasztott és megrendelt termékek, szolgáltatások ellenértékének megérkezése Szolgáltató felé;
 • Hibás termék vagy szolgáltatás: ha a termék vagy szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem tekinthető hibás teljesítésnek, ha Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
I.      Dokumentum célja
 1. Jelen dokumentum (Általános szerződési feltételek, továbbiakban ÁSZF) a Pszichodiák Alapítvány (továbbiakban mint Szolgáltató) és az általa nyújtott Termékeket és szolgáltatásokat elektronikusan (a https://pszichodiak.hu, https://pszichodiak.hu/termekek oldalakon keresztül) igénybe vevő (továbbiakban Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
II.     Impresszum: Szolgáltató adatai
 • Név: Pszichodiák Alapítvány
 • Székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 47. III/19.
 • 📨 Levelezési cím: 1381 Budapest, Pf. 1401
 • Nyilvántartási szám: 01-01-0006508
 • Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék
 • Adószám: 18085875-1-42
 • Szolgáltató az ÁFA-nak nem alanya
 • Bankszámlaszám: 11706016-20787347 (OTP Bank Nyrt.)
 • IBAN: HU11117060162078734700000000
 • SWIFT: OTPVHUHB
 • Képviseli: Karsai Szilvia, a kuratórium elnöke
 • 📨 E-mail: info@pszichodiak.hu
 • Honlap: https://pszichodiak.hu/
 • Webáruház: https://pszichodiak.hu/termekek
 • Tárhelyszolgáltató: grafibit kft., https://www.grafibit.hu/, info@grafibit.hu
 • Tárhelyszolgáltató székhelye: 2151 Fót József Attila utca 86.
 • Kapcsolattartásra, rendelkezésre állásra rendszeresen használt e-mailcím: info@pszichodiak.hu

(továbbiakban mint Szolgáltató)

III.   Előzmények

Szolgáltató pszichológiai ismeretterjesztéssel, pszichoedukációval, valamint pszichológushallgatók szakmai szocializációjával, nem kizárólagosan, de különösen rendezvények, előadások, gyakorlati foglalkozások, konzultációk, írások, kiadványok, könyvek, tréningek, workshopok, digitális tartalmak formájában foglalkozó civil szervezet (továbbiakban Termék vagy szolgáltatás).

IV.  Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel alábbi jogszabályokra:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk);
 • a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény;
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet;
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet;
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet;
 • a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet;
 • a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXX. törvény;
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról;
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
V.    ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF Szolgáltató Webáruházán keresztül létesült jogviszonyra terjed ki. Jelen szerződés Szerződő felek között Webáruházban található megrendelő űrlap Felhasználó általi Szolgáltató felé történtő elküldését követően lép életbe. Jelen ÁSZF hatályosságának kezdőnapja: 2023.12.01. Jelen ÁSZF elérhetősége letöltés céljából: https://pszichodiak.hu/aszf.

VI.  Adatkezelési szabályok

Az adatkezelés szabályai és az adatvédelmi tájékoztató elérhető a https://pszichodiak.hu/adatvedelem  oldalon.

VII.          Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, árak

Leírás. Szolgáltató Webáruházban adott Termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó leírásban feltünteti Termék vagy szolgáltatás nevét, annak lényeges tulajdonságait, valamint arról fotót, illetőleg illusztrációt jelenít meg, valamint jelzi, hogy milyen formában vásárolható meg (személyesen, postai úton vagy online). A fényképen, illetőleg illusztráción szereplő kiegészítő elemek dekorációs célt szolgálnak, nem képezi Termék vagy szolgáltatás részét.

ÁFA-tartalom. Szolgáltató emellett a leírásban, Termék vagy szolgáltatás közvetlen környezetében feltünteti Szolgáltatás árát, ÁFA-tartalmát. Szolgáltató nem alanya ÁFA-nak, így Termék vagy szolgáltatás árának nincs ÁFA-tartalma.

Árak. Az árak forintban értendők. Fizikai termék esetében a termék ára a szállítási és csomagolási díjat nem tartalmazza. Az árak változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról. Részletfizetésre nincs lehetőség.

VIII.        Megrendelés menete

Jelen ÁSZF-ben jelzett elérhetőségen fellelhető (1) Webáruház megtekintése nem igényel külön bejelentkezést, Felhasználó Webáruházban adott napon elérhetőként, megrendelhetőként közzétett Termékeket vagy szolgáltatásokat szabadon megtekintheti. Szolgáltató Termékei és szolgáltatásai regisztráció nélkül is elérhetők.

Felhasználó (2) a kiválasztott Terméket vagy szolgáltatást az igényelt mennyiségben Webáruház gombjával Kosárba helyezi, majd (3) vásárlási szándéka esetén Felhasználó megrendelő űrlapot tölt ki a megrendeléssel, fizetéssel, számlázással, esetleges szállítással kapcsolatos szükséges adataival, elérhetőségeivel. Az adatokat Szolgáltató az ügylet létrejötte tekintetében kezeli (nem kizárólag, de különösen például számla kiállítása, Termék vagy Szolgáltatás szállítási címzése, ügylettel kapcsolatos technikai üzenetküldés Webáruházon vagy elektronikus levelezésen keresztül). Ezen adatfelhasználáshoz Felhasználó jelen ÁSZF és mellékletei elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

Felhasználó felelősségi köre, hogy (4) ellenőrzi, hogy rendelés során megadott adatait helyesen tüntette fel. Hibás bankkártya adatokkal az ügylet nem tud megvalósulni. Megrendelő űrlapban közölt adatok (például hibás e-mailcím, rendelt mennyiség, kosár tartalma) módosítására, törlésére a véglegesítést megelőzően bármikor lehetőség van Felhasználó által. A rendelést követő adatmódosítás írásos úton jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken (e-mail vagy levelezési cím) kérhető a teljesítés megtörténtét (postára adást, elektronikus küldést vagy programrészvételt) legalább 3 munkanappal megelőzően, ebben az esetben az adatmódosítást Szolgáltató végzi.

Szolgáltató általi hibás ár feltüntetésnek minősül a nyilvánvaló hibás ár (például nulla forint), vagy árképzés tekintetében nem érvényes matematikai kifejezés, művelet (például akció mértéke nem jól van kiszámolva, vagy 100%-nál nem kisebb mértékű kedvezmény került megállapításra). Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja Termék vagy szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron Terméket vagy szolgáltatást, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Felhasználó (5) ÁSZF teljes átolvasását és elfogadását követően, valamint az adatvédelmi nyilatkozat tartalmának megismerését követően (6) a „Megrendelem” gomb megnyomásával véglegesíti rendelését, melyről (7) elektronikus úton visszaigazoló e-mailt kap a rendelés során megadott elérhetőségre késedelem nélkül, automatikusan, de legkésőbb 48 órán belül. Felhasználónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására.

Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő Szolgáltatóhoz, illetve Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek Szerződő felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelés, az ajánlat elküldésére a „Megrendelem” gombra való kattintással valósul meg, és Felhasználó számára fizetési kötelezettséget von maga után. Szerződő felek között a véglegesített megrendeléssel és a visszaigazoló e-mail megküldésével és Felhasználó levelezőrendszerében hozzáférhetővé válásával egyidejűleg szerződéses jogviszony keletkezik, mely a megrendelt Termék vagy szolgáltatás teljesítését követően, illetőleg elállással szűnik meg.

Teljesítésnek tekinthető Termék vagy szolgáltatás Felhasználóhoz való (Webáruházban Termék vagy Szolgáltatás leírásnál jelzett módon, például postai, személyes vagy elektronikus úton való) eljuttatása Termék vagy Szolgáltatás ellenértékének kifizetését követően, amennyiben felhasználó a vásárlástól nem szándékozik elállni, vagy szavatossági jogot nem érvényesít.

Amennyiben Felhasználó nem veszi át a megrendelt és kiszállított Terméket és szolgáltatást, és a jogszabályokban biztosított indoklás nélküli 14 napon belüli elállási szándékát sem jelzi Szolgáltató felé, megszegi Szolgáltatóval kötött szerződését. Szolgáltató megkísérli a Termék vagy szolgáltatás ismételt kiszállítását, melynek kiszállítási díja Felhasználót terheli. Ismételt sikertelen kézbesítés esetén Szolgáltató jogosult az együttműködést megtagadó Felhasználóval kötött szerződést szerződésszegés miatt azonnal hatállyal felmondani, és a visszaszállítási költséget kötbérként Felhasználóra terhelni.

IX.  Fizetési lehetőségek

Szolgáltató WooPayments fizetési szolgáltató rendszerét használja, ahol a jelenlegi beállítások értelmében az elfogadott előreutalási fizetési módok: VISA, MasterCard. Szolgáltató bankkártya adatokat nem tárol. Online bankkártyás fizetés tekintetében felhasználót Termék vagy szolgáltatás ellenértékén és az esetleges csomagolási, szállítási költségeken túli egyéb többletköltség nem terheli.

Felhasználó számára továbbá elérhető a banki átutalással történő előreutalásos fizetés is. Banki átutalás esetén az utalás megjegyzés rovatában kérjük a rendelésszámot feltüntetni (melyet a visszaigazoló e-mail tartalmaz). Banki átutalás esetében Termék vagy szolgáltatás ellenértékén és az esetleges csomagolási, szállítási költségeken túl egyéb banki költség terhelheti, melyről bankja nyújt tájékoztatást.

A megrendelés véglegesítése a „Megrendelem” gomb lenyomásával történik.

X.    Megrendelések feldolgozása, teljesítés

A fizikai jellegű Termékekkel vagy szolgáltatásokkal (pl. kiadvány, könyv, munkafüzet) kapcsolatos megrendelések feldolgozása pl. postára adás, a visszaigazolás megküldését követően számított legkésőbb 8 munkanapon belül történik. Termék vagy szolgáltatás átvételére Webáruházban a Leírásban jelzett módon (pl. postai levél vagy csomagküldemény, személyes) van lehetőség. Meghiúsult postai kézbesítés esetén a levél vagy csomag visszaküldésre kerül Szolgáltató számára. Ez esetben Felhasználó ismételt postaköltség megtérítése esetén újra igényelheti Termék vagy szolgáltatás postázását.

A részvételi jellegű Termékekkel vagy szolgáltatásokkal (online vagy offline részvételi Termékek vagy szolgáltatások, pl. előadásrészvétel, konzultáció) kapcsolatos megrendelések feldolgozása a visszaigazolás megküldését követően számított legkésőbb 8 munkanapon belül történik. Termék vagy szolgáltatás átvételére Webáruházban a Leírásban jelzett dátumon és időponton való részvétellel (pl. személyes, online) van lehetőség.

A digitális Termékek vagy szolgáltatások feldolgozása automatikusan, de legkésőbb 48 órán belül történik Termék vagy szolgáltatás ellenértékének (online bankkártyás vagy átutalásos) megtérítését követően. Termék vagy szolgáltatás átvételére Webáruházban a Leírásban jelzett módon (pl. elektronikus úton) van lehetőség.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Szolgáltató nem vállalja a felelősséget jelen szerződésben vállalt kötelezettsége késedelmes teljesítéséért, mulasztásért, amennyiben az neki nem felróható, rajta kívül álló okból keletkezik.

XI.  Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt fizikai, illetőleg részvételi jellegű Termék vagy szolgáltatás kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Felhasználó az elállási szándékot Szolgáltató felé annak e-mailcímén vagy postai úton ajánlott levélként írásban, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozat formájában jelezheti.

Szolgáltató az elállásról szóló megállapodást követően legkésőbb 14 naptári napon belül visszautalja a Termék vagy szolgáltatás ellenértékét. Fizikai Termék vagy szolgáltatás ellenértékének visszautalási feltétele továbbá, hogy Felhasználó azt sértetlen állapotban visszajuttatja Szolgáltató számára annak levelezési címére vagy elektronikus levelezésben (írásban) egyeztetett módon és helyszínre. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Szolgáltató visszatarthatja Felhasználó számára visszajáró összeget, míg felhasználó elállás esetén Terméket vagy szolgáltatást Szolgáltató felé vissza nem juttatta ajánlott küldeményként vagy csomagként, vagy kétséget kizáróan nem igazolta a visszaküldés tényét. A 14 napos elállási határidő leteltét követően Szolgáltatás ellenértéke nem téríthető vissza.

Szolgáltató kifejezetten felhívja Felhasználó figyelmét, hogy digitális Termék vagy szolgáltatás esetében (a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében), amennyiben a teljesítés elektronikus úton azonnal, automatikus módon megtörténik, és a szerződés teljesítését Szolgáltató Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Felhasználó ezzel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy ilyen Termék vagy szolgáltatás teljesítésének megkezdése esetében elállási jogát elveszíti.

XII.          Kellékszavatosság, jótállás

Szolgáltatás hibás teljesítése esetén Felhasználó Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhasználó a hibát Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Hibás teljesítésről akkor beszélhetünk, ha a termék vagy szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem beszélhetünk hibás teljesítésről, ha a vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül Szolgáltató felé írásban közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó már nem érvényesítheti. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül írásban közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Felhasználó felelős.

Webáruházban értékesített Szolgáltatások nem jótálláskötelesek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján.

Felhasználó kellékszavatossági igény érvényesítése értelmében kérhet:

kijavítást,

kicserélést,

kivéve, ha az ezek közül Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Szolgáltatás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Ha Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti

 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy
 • szerződéstől is elállhat.

❗ Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

XIII.        Panaszkezelés

Felhasználó panaszát kizárólag írásban jelezheti Szolgáltató felé, elektronikus úton (info@pszichodiak.hu) vagy Szolgáltató levelezési címére címzett ajánlott postai levélben (Pszichodiák Alapítvány 1381 Budapest, Pf. 1401). A panasz vonatkozhat termékre, termék forgalmazására, értékesítési magatartásra, mulasztásra.

A panaszról Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és azt 5 évig megőrzi, szükség esetén az ellenőrző hatóságoknak bemutatja. A jegyzőkönyv tartalmazza Felhasználó adatait (név, lakcím), panaszának paramétereit (előterjesztés helye, ideje, módja, részletes leírás, alátámasztásul szolgáló dokumentumok), Szolgáltató válaszát, a panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezést, felek aláírását, jegyzőkönyv keltezését.

Szolgáltató köteles Felhasználói panaszt kivizsgálni, és legfejlebb 30 naptári napos határidőn belül azt Felhasználó számára megválaszolni. Szolgáltató a panaszt elismerheti vagy indokolással elutasíthatja.

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy panasz Szolgáltató általi elutasítása esetén Felhasználó illetékes hatósághoz (például fogyasztóvédelmi hatóság), lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat, jogi eljárást kezdeményezhet (bírósági eljárás). Panasz elutasítása esetén Felhasználó erről írásos tájékoztatást kap Szolgáltatótól.  Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a békéltető eljárás menetéről, a benyújtandó kérelem formai és tartalmi követelményeiről, meghatalmazott útján történő eljárásról, valamint a békéltető testületek elérhetőségéről naprakész információ a http://www.bekeltetes.hu oldalon elérhető.

XIV.       Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó törekednek jelen szerződés teljesítése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket kölcsönös egyeztetés útján egyezséggel rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, a jogvita rendezésére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szolgáltató Szolgáltatóval jogviszonyban álló szerzők tevékenységéből létrejövő szerzői jogi védelem alatt álló valamennyi alkotással, tartalommal kapcsolatos felhasználói jogok jogosultja, és Szolgáltató kizárólagos jogosultsággal rendelkezik az így létrejött alkotások térbeli, időbeli és földrajzi, valamint a felhasználás módja tekintetében korlátozás nélküli felhasználásra. Ilyen alkotásnak tekinthető különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató honlapján, webáruházán, közösségi média felületeken (például https://instagram.com) közzétett, illetőleg személyes vagy online eseményeken közzétett bejegyzések szöveges és vizuális tartalma, kiadványok, beszédek, tréningek, workshopok megvalósításának szakmai anyagai, ismeretterjesztő írások, publikációk. Ezek egészének vagy bármely részletének Szolgáltató írásos hozzájárulása nélküli, magáncélú felhasználáson túlmutató többszörözése, nyilvánossághoz történő közvetítése, tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozása forrásmegjelölés nélküli felhasználása tilos. Tilos továbbá bármely olyan alkalmazás használata, amellyel Weboldal, Webáruház vagy annak bármely része módosítható.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot Webáruház tartalmának, Termékek és szolgáltatások árának módosítására, mely módosítás bármikor, egyoldalúan történhet, és amely módosítás a már megkötött szerződésekre nem terjed ki. Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot honlapjának, közösségi felületeinek, jelen ÁSZF-nek előzetes értesítés nélküli tartalmi módosítására.

Amennyiben ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés szerint elvégzendő tevékenységeit az ilyen típusú munkáknál elvárt szakmai követelmények szerint készíti el.

Szerződő felek kötelesek az egymástól kapott információkat, adatokat és dokumentációkat üzleti titokként kezelni. Szolgáltató és Felhasználó a tudomására jutott információkat csak jelen vállalkozás teljesítésének céljából, szükséges mértéken túl más célra nem használhatja fel.

 

Kelt: Budapest, 2023. év december hó 1. nap